ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრის დირექტორი

განათლება :  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის თემის საჯარო სკოლა -1994წ.

აკაკი წერეთლის სახელობის ზუგდიდის საჯარო სკოლასთან არსებული სამუსიკო ათწლედი- 1994წ. ზუგდიდის  დამოუკიდებელი  უნივერსიტეტი .

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა - ექიმი სტომატოლოგი. ბაკალავრის ხარისხი  2003წ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრის დირექტორის პირველი მოადგილე

განათლება : ქ.ზუგდიდის #4 საჯარო სკოლა -1980 წ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის იურდიული ფაკულტეტი 2001-2006 წწ, კიევის კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 1980-1985 წწ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიმართულებით.

განათლება :  ქ.ზუგდიდის მერაბ კოსტავას სახელობის №2 საშუალო სკოლა -1993წ. ზუგდიდის  დამოუკიდებელი  უნივერსიტეტი . ფილოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა - ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ბაკალავრის ხარისხი  2002წ.

ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ა(ა) იპ სკოლამდელ სააღმზრდელო  დაწესებულებათა მართვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიმართულებით.   

განათლება:   სამეცნიეროს  აკადემიური ხარისხი.  უმაღლესი სასწავლებლის სპეციალობა.

ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის ფილოლოგიის ფაკულტეტის რუსული ენის სპეციალისტი. 

2022 - ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი- ყველა უფლება დაცულია